۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۰۴ ۲۳۱
چچ

مصوبات کمیسیون معاملات مورخ 7 شهریور 1400

مصوبه شماره 1: در خصوص تدوین نظامنامه هویت بصری اتاق ایران، پیرو مصوبه شماره 123 مورخ 1400/3/9 و الزام واحد روابط عمومی به اخذ نظر کمیته راهبردی هیات رئیسه در این خصوص و با توجه به صورتجلسه مورخ 1400/5/17 کمیته راهبردی و پذیرش شرح مصوبه کمیسیون معاملات از سوی کمیته راهبردی مصوب گردید: باتوجه به شرح مصوبه شماره 123 با لحاظ نمودن تائید کمیته راهبردی برنامه ریزی مصوبه قبلی قابلیت اجرائی دارد. (مصوبه شماره 123 مورخ 1400/3/9: با توجه به شرح خدمات و قیمت های ارائه شده، پیشنهاد شرکت ویستا نقش فراهنگ با مبلغ 3/000/000/000 ریال (قیمت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده) مورد تائید است. لازم است مدیریت روابط عمومی با همکاری دفتر برنامه ریزی و پایش گزارشی در این خصوص تهیه نموده و موضوع در کمیته راهبردی برنامه ریزی هیات رئیسه اتاق ایران مطرح گردد. لازم به ذکر است پذیرش این موضوع منوط به تائید کمیته راهبردی برنامه ریزی می باشد.)
مصوبه شماره 2: در خصوص تمدید قرارداد پشتیبانی از سامانه های آماری اتاق ایران موضوع در کمیسیون معاملات مطرح و مقرر شد قرارداد به مدت یکسال با مبلغ 488/000/000 ریال با آقای سید شهاب الدین فاضلیان طبق شرح خدمات مندرج در اسناد فنی منعقد شود.(بدون احتساب ارزش افزوده)
مصوبه شماره 3: در خصوص تمدید قرارداد با موسسه رعدالغدیر (جمع آوری اطلاعات طرح پایش ملی محیط کسب و کار) موضوع در کمیسیون مطرح و مقرر گردید فرآیند جمع آوری اطلاعات از فعالان اقتصادی در قالب طرح پایش ملی محیط کسب و کار تاپایان شهریور ماه 1400 با مبلغ 842/400/000 ریال توسط موسسه رعدالغدیر صورت پذیرفته و پس از مدت مقرر تشریفات جهت برگزاری مناقصه صورت پذیرد.
مصوبه شماره 4: در خصوص تمدید قرارداد پشتیبانی وب سایت پایگاه خبری اتاق ایران موضوع در کمیسیون مطرح و مقرر گردید قرارداد پشتیبانی فنی بسته تحت وب مدیریت پایگاه خبری اتاق ایران شامل وب سایت فارسی و انگلیسی به مدت یکسال با رقم 600/000/000 ریال با آقای وحید فرجی منعقد گردد.
مصوبه شماره 5: در خصوص ایجاد بخش عربی در پایگاه خبری اتاق ایران موضوع در کمیسیون مطرح و مقرر گردید نسبت به طراحی و ایجاد بخش عربی در سایت پایگاه خبری اتاق ایران اقدام گردد.
مصوبه شماره 6: درخصوص قرارداد چاپ کتاب " تجمیع قوانین و مقررات حوزه مسکن " موضوع در کمیسیون مطرح و پرداخت مبلغ قرارداد چاپ کتاب مربوط به کمیسیون احداث و معاونت خدمات فنی و مهندسی به مبلغ 498/000/000 ریال مورد موافقت قرارگرفت.
مصوبه شماره 7: درخصوص طرح پیاده سازی مرکز اسناد اتاق ایران موضوع در کمیسیون مطرح و مقرر شدبا توجه به اینکه شماره 123 مورخ 1400/3/9 به مبلغ 2/500/00/000 ریال فقط در مورد کار تحقیقی بوده و شامل تهیه تجهیزات این کار نمی گردد و با توجه به هزینه های بالای تجهیز مرکز اسناد، ضمن ابطال مصوبه فوق (مصوبه شماره 123) لازم است کل هزینه های طرح پیاده سازی مرکز اسناد اتاق ایران (موارد تحقیقاتی تجهیزات مورد نیاز) توسط مجری (آقای ططری) اعلام گردد تا مجددا تصمیم کلی در کمیسیون معاملات اتخاذ گردد.
مصوبه شماره 8: در خصوص تهیه هولوگرام سرد برگه های گواهی مبداء موضوع در جلسه کمیسیون معاملات مطرح و مقرر گردید با توجه به نظر مدیر محترم فاوا، مبنی بر موجودی سه ماهه هولگرام سرد، موضوع تهیه هولوگرام سرد برگه های گواهی مبداء از طریق مناقصه انجام شود.
مصوبه شماره 9: در خصوص اخذ شابک و فیبا و چاپ کتاب اقتصاد برای سیاست گذران و کتاب شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار موضوع در کمیسیون معاملات مطرح و شرکت انتشارات راه طلایی به عنوان برنده مناقصه با رقم (727/000/000 ریال) انتخاب شد.(قیمت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده)
مصوبه شماره 10: در خصوص آسانسورهای ساختمان شماره 1و7 اتاق ایران موضوع در کمیسیون معاملات مطرح و مقرر گردید قرارداد پشتیبانی آسانسورهای ساختمان شماره 1 و شماره 7 اتاق ایران (4 دستگاه) به مبلغ ماهانه 38/400/000 ریال و رقم سالیانه 460/800/000 میلیون ریال (12 ماهه) (قیمت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده) به اضافه هزینه 1 نفر نیروی مقیم به صورت روزانه به مبلغ 3/541/666 ریال با شرکت پویا آفرینان راه سامان منعقد گردد.
مصوبه شماره 11: در خصوص تمدید قرارداد سرویس نگهداری آسانسورهای ساختمان شماره 2 اتاق ایران، مقرر گردید قرارداد پشتیبانی آسانسورهای ساختمان شماره 2 اتاق ایران (4 دستگاه) به مبلغ ماهانه 48.000.000 ریال و رقم سالیانه 576.000.000 میلیون ریال (12 ماهه) (قیمت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده) به اضافه هزینه 1 نفر نیروی مقیم به صورت روزانه به مبلغ 3.000.000 ریال با شرکت مه فخر آسانرو منعقد گردد.
مصوبه شماره 12: در خصوص تهیه و خرید دستمال کاغذی، مورد مصرف 6 ماهه دوم اتاق ایران، استعلامات مربوطه از شرکت های تولید کننده اخذ گردید و پس از برگزاری مناقصه شرکت مهر پدیده امرتات با رقم 568.399.000 ریال به عنوان برنده مناقصه انتخاب شدند.
مصوبه شماره 13: در خصوص تهیه و خرید کاغذ a4، مورد مصرف 6 ماهه دوم اتاق ایران، استعلامات مربوطه از شرکت های تولید کننده اخذ گردید و پس از برگزاری مناقصه شرکت تینا تحریر با رقم 740.000.000 ریال به عنوان برنده مناقصه خرید کاغذ a4 انتخاب شد.
مصوبه شماره 14: در خصوص تامین مواد شوینده انبار اتاق ایران، استعلامات مربوطه از شرکت های توزیع کننده اخذ گردید و پس از برگزاری مناقصه فروشگاه حقیقت با رقم مجموع 141.550.000 ریال به عنوان برنده مناقصه خرید مواد شوینده انتخاب شدند.