۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۱۹ ۵۲
چچ

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و انگلیس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ 25/04/1401 "اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس" تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است:

1-گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

2- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.

3- مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس مستقل انتخاب شد و قبول سمت نمودند.

3- آقایان امین مقدم به سمت بازرس اصلی و فرشید بندی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

مرجع صادرکننده: معاونت تشکل ها
شماره: 14/3862/ص
تاریخ تصویب: ۲۵ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ابلاغ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۱