۰۹ مرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۳۸ ۲۴
چچ

مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 24/02/1402 و هیأت مدیره مورخ 31/02/1402 "اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه" تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است:

الف: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1- آقایان هادی تیزهوش تابان، روشنعلی یکتای قرابائی، کامبیز میرکریمی، عبداله مهاجر دارابی و سید رضا رفیعی بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

2- آقایان علی رضوانی زاده و مهدی پورقاضی بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

ب: تصمیمات هیأت مدیره:

  1. آقایان هادی تیزهوش تابان رئیس هیأت مدیره، عبداله مهاجر دارابی بعنوان نایب رئیس اول هیأت مدیره، روشنعلی یکتای قرابائی بعنوان نایب رئیس دوم هیأت، کامبیز میرکریمی بعنوان خزانه دار و عضو هیأت مدیره و سید رضا رفیعی بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
  2. خانم زیبا صادقی بعنوان دبیراتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
  3. کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با دو امضای به شرح: رئیس با خزانه دار، رئیس با یکی از نواب رئیس، نواب رئیس با همدیگر، هر کدام از نواب رئیس با خزانه دار همراه با مهر اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه معتبر خواهد بود.
مرجع صادرکننده: معاونت تشکل ها
شماره: 14/2124/ص
تاریخ تصویب: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
آخرین تغییرات: تغییرات هیات مدیره