۰۹ مرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۰۴ ۲۲
چچ

مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده "اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا" مورخ 12/04/1402 تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است:

به

الف: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده:

اساسنامه مصوب مورخ 27/11/1397 شورای عالی نظارت مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.

ا: .

مرجع صادرکننده: معاونت تشکل ها
شماره: 14/3819/ص
تاریخ تصویب: ۱۲ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۲۷ تیر ۱۴۰۲