۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۰۹:۱۲ ۱۳
چچ

قرارداد "تدوین کتاب مدیریت مبتنی بر نتایج"

قرارداد "تدوین کتاب مدیریت مبتنی بر نتایج" از تاریخ اجرای 1402/6/1 تا 1402/7/15 با مبلغ کل قرارداد 1.500.000.000 ریال با سرکار خانم ارغوان فرزین معتمد منعقد گردید.

تاریخ تصویب: ۰۱ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ اعتبار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲