۱۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۳۷ ۷۰
چچ

شیوه نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای هماهنگی روسای اتاق های سراسر کشور

-
تاریخ تصویب: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲