۱۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۳۹ ۹۵
چچ

شیوه نامه وظایف هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه، رئیس و دبیر اجرایی اتاق های شهرستان

-
تاریخ تصویب: ۲۴ تیر ۱۴۰۲