۱۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۵۳ ۱۳۳
چچ

مبالغ حق عضویت و خدمات اتاق های بازرگانی سراسر کشور

این مبالغ در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران مورخ 30 بهمن 1401 به تصویب رسید.
-
تاریخ تصویب: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱