اطلاعات واحد
user

محسن – عامری

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

معرفی واحد

در اجرای حکم موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در معیت آن دبیرخانه شورا، در اواخر سال 89 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد. از آن تاریخ تا کنون، این شورا با دو دوره فترت از تاریخ 1390/11/17 لغایت 1391/05/23 و نیز 1392/02/30 الی 1392/06/19 مواجه بوده و در مجموع تا کنون بیش از 60 جلسه داشته است که یک جلسه آن در تاریخ 1394/02/28 به برگزاری همایشی تحت عنوان ” هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال” اختصاص یافته است.
درباره شورای گفت و گو علاوه بر ماده قانونی پیش گفته، مبادی قانونی شورا را مواد 5، 6، 11، 12، 13، 14، 22، 24 و 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 رقم زده و دبیرخانه آن نیز تابع دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. سوای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (به اصطلاح “ملی”)، در حال حاضر در کلیه مراکز سی و یک استان کشور، شوراهای گفت و گوی استانی و همچنین در معیت آنان دبیرخانه های متبوع نیز تشکیل گردیده و مشغول به ایفاء وظایف قانونی هستند.

شرح اهم وظایف

با عنایت به دستور العمل تشکیل و اداره جلسات کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه وظایف و اختیارات دبیرخانه کمیته مذکور به شرح زیر می باشد:

بند ۴ بخش الف – « دبیرخانه ماده ۷۶، تحت نظر دبیر نسبت به شناسایی و جمع آوری نظرات تشکل های اقتصادی و انجام امور کارشناسی در موضوعات مربوطه اقدام، و براساس اولویت پیشنهادهای خود را به کمیته ارسال می نماید.»

بند ۱ بخش ب – « جلسات عادی کمیته به صورت حداقل ماهی یک بار در محل دبیرخانه تشکیل می شود.»

بند ۴ بخش ب – « همراه دعوتنامه، گزارش(های) دبیرخانه ماده ۷۶، راجع به دستور جلسه، باید برای اعضای کمیته ارسال شود.»

بند ۶ بخش پ- « مشروح مذاکرات و نیز تصمیمات جلسه کاملاً مستند و سوابق آن در دبیرخانه نگهداری می شود.»

بند ۱ بخش ت- «دبیرخانه، پیشنهاداتی را که واجد هر یک از اوصاف زیر باشد، اعم ازآنکه نتیجه مطالعات دبیرخانه باشد و یا از تشکل‌های اقتصادی واصل شده باشد، با اولویت در دستور کار کمیته قرار می دهد:

  • قوانین یا مقرراتی که معطل و مستلزم اجرا باشد
  • موضوع در دستور کار مجلس یا دولت باشد
  • از احکام قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یا برنامه پنجم توسعه باشد
  • به کاهش پرونده های قضایی و یا کاهش زمان رسیدگی پرونده در مراجع قضایی منجر شود»

بند ۲ بخش ت- «در هر موضوع کارشناس دبیرخانه یا کارشناس مدعو بدواً گزارش دبیرخانه را ارائه و حسب مورد اعضای کمیته و عندالاقتضاء کارشناسان مدعو در موضوع تبادل نظر خواهند کرد. با پیشنهاد اعضای کمیته و یا دبیر نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط به جلسه دعوت می شوند.»

بند ۳ بخش ت- «کمیته با هدف راهبری موضوعات و رسیدگی موارد بیشتر می تواند، جهت تعمیق مطالب و یا اخذ نظرات کارشناسی دستگاه اجرایی ذیربط، موضوع را جهت کارشناسی به کارگروه کارشناسان منتخب تحت نظر دبیرخانه ارجاع دهد. در این صورت، کمیته باید بازه زمانی انجام کارشناسی را مشخص نماید.»

بند ۳ بخش ث- «دبیرخانه مکلف است، بنحو مستمر، گزارش تحقق و پیگیری تصمیمات کمیته را در ابتدای هر جلسه به کمیته ارائه نماید.»

اهداف و برنامه ها

بهبود مستمر محیط کسب و کار

محصولات و خدمات

اخذ مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای تسهیل تولید و بهبود محیط کسب و کار

آیین نامه و دستورالعمل