اطلاعات واحد
user

محسن عامری

دبیرخانه کمیته ماده 12

معرفی واحد

در رعایت احکام موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۹ دبیرخانه کمیته موضوع ماده یاد شده از اواخر سال ۱۳۹۰ توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد؛
دبیرخانه یاد شده از ابتدای سال ۹۳ در اتاق ایران مستقر شد. این دبیرخانه، با نظرخواهی از تشکل‌ها و با طبقه‌بندی پاسخ استعلامات و موضوعات و بررسی و مطالعه آنها ضمن بهره‌گیری از توان کارشناسی کارشناسان همکار با دبیرخانه، گزارش‌های لازم را در کارگروه‌های متشکل از نمایندگان اعضای کمیته مطرح کرده و موارد مقتضی را در جلسات کمیته مطرح می نماید.
در عین حال، دبیرخانه، خود نیز، حسب مجوز قانونی یادشده به شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری و بخش‌های وابسته به آن پرداخته تا اینکه با طرح در کمیته، راهکارهای شایسته نیز تعیین و تعقیب شود.

شرح اهم وظایف

با عنایت به دستور العمل تشکیل و اداره جلسات کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه وظایف و اختیارات دبیرخانه کمیته مذکور به شرح زیر می باشد:

بند ۴ بخش الف – « دبیرخانه ماده ۷۶، تحت نظر دبیر نسبت به شناسایی و جمع آوری نظرات تشکل های اقتصادی و انجام امور کارشناسی در موضوعات مربوطه اقدام، و براساس اولویت پیشنهادهای خود را به کمیته ارسال می نماید.»

بند ۱ بخش ب – « جلسات عادی کمیته به صورت حداقل ماهی یک بار در محل دبیرخانه تشکیل می شود.»

بند ۴ بخش ب – « همراه دعوتنامه، گزارش(های) دبیرخانه ماده ۷۶، راجع به دستور جلسه، باید برای اعضای کمیته ارسال شود.»

بند ۶ بخش پ- « مشروح مذاکرات و نیز تصمیمات جلسه کاملاً مستند و سوابق آن در دبیرخانه نگهداری می شود.»

بند ۱ بخش ت- «دبیرخانه، پیشنهاداتی را که واجد هر یک از اوصاف زیر باشد، اعم ازآنکه نتیجه مطالعات دبیرخانه باشد و یا از تشکل‌های اقتصادی واصل شده باشد، با اولویت در دستور کار کمیته قرار می دهد:

  • قوانین یا مقرراتی که معطل و مستلزم اجرا باشد
  • موضوع در دستور کار مجلس یا دولت باشد
  • از احکام قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یا برنامه پنجم توسعه باشد
  • به کاهش پرونده های قضایی و یا کاهش زمان رسیدگی پرونده در مراجع قضایی منجر شود»

بند ۲ بخش ت- «در هر موضوع کارشناس دبیرخانه یا کارشناس مدعو بدواً گزارش دبیرخانه را ارائه و حسب مورد اعضای کمیته و عندالاقتضاء کارشناسان مدعو در موضوع تبادل نظر خواهند کرد. با پیشنهاد اعضای کمیته و یا دبیر نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط به جلسه دعوت می شوند.»

بند ۳ بخش ت- «کمیته با هدف راهبری موضوعات و رسیدگی موارد بیشتر می تواند، جهت تعمیق مطالب و یا اخذ نظرات کارشناسی دستگاه اجرایی ذیربط، موضوع را جهت کارشناسی به کارگروه کارشناسان منتخب تحت نظر دبیرخانه ارجاع دهد. در این صورت، کمیته باید بازه زمانی انجام کارشناسی را مشخص نماید.»

بند ۳ بخش ث- «دبیرخانه مکلف است، بنحو مستمر، گزارش تحقق و پیگیری تصمیمات کمیته را در ابتدای هر جلسه به کمیته ارائه نماید.»

اهداف و برنامه ها

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل