اطلاعات واحد
user

علی چاغروند

مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار کمیته ماده ۱۲

سوابق کاری

 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت
 • استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مدرس دانشگاه راجیو گاندی هندوستان دانشکده داروسازی
 • سابقه فعالیت در سازمان های تولیدی و خدماتی کشور به مدت ۱۵ سال
 • مشاور برتر سیستمهای مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی و قطعه سازی
 • سابقه همکاری به عنوان ممیز و مشاور با بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی، خدماتی کشور
 • ممیز و سرممیز سیستمهای مدیریت کیفیت و سابقه همکاری با مودی انگلستان
 • سابقه تدریس و آموزش درحوزه های مدیریت و فضای کسب و کار به مدت ۱۰ سال
 • بازرس خارجی انجمن بین المللی سیستم های اطلاعات کامپیوتر (AICIS)
 • مدیر بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت نوین آفرینان صنایع به مدت ۵ سال
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اکسیر کیان

معرفی واحد

در اجرای حکم موضوع ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در معیت آن دبیرخانه شورا، در اواخر سال ۸۹ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد.

از آن تاریخ تاکنون، این شورا با دو دوره فترت از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ و نیز ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ الی ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ مواجه بوده و در مجموع و تا تاریخ نگارش این متن ۵۱ جلسه داشته است که یک جلسه آن در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ به برگزاری همایشی تحت عنوان ” هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال” اختصاص یافته است.

شورای گفت و گوی دولت و بخش (به اصطلاح “ملی”)، در حال حاضر در کلیه مراکز سی و یک استان کشور، شوراهای گفت و گوی استانی و همچنین در معیت آنان دبیرخانه های متبوع نیز تشکیل گردیده و مشغول به ایفاء وظایف قانونی هستند.

شرح اهم وظایف

وظایف دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگرفته از دستورالعمل تشکیل و نحوه داره جلسات شورا

ماده ۷: اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضایی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهار نظر نمایند.

ماده ۸: با رعایت ماده (۵) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفتگو قرار می گیرد.

ماده ۱۰: چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می نماید.

ماده ۱۱: اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.

ماده ۱۳: دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تشکیل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

الف – استقرار سامانه های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.

ب – بهر ه گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.

ج – طراحي فرآيند هاي مطالعاتي و اجرايي به منظور حصول اطمينان از اثربخشي و کارائی سامانه هاي مستقر در دبيرخانه.

د- استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهایی سازی پیشنهادات.

ه- تنظیم دستور جلسه و ارسال آن براي اعضا، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه.

و- تنظيم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن براي اعضا، حداكثر تا يك هفته پس از برگزاري جلسات.

ز- تنظيم و تدوين طرح ها، پيشنهادها، راهکارها و تهيه فهرست اولويت موضوعی و زماني آنها جهت ارائه به شورا.

ح- ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذيربط.

ط- پيگيري نتایج تصمیمات شورا.

ی- تنظيم گزارش هاي دوره اي و موردي از عملكرد شورا و ارائه آنها به شورا.

اهداف و برنامه ها

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل