اطلاعات واحد
user

محمدرضا دوست محمدی

مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44

سوابق کاری

 • تدریس ریاضیات در دبیرستان های تهران(حق التدریس) ۱۳۷۰-۱۳۷۵
 • کارشناس آموزش در مدیریت امور اداری، مرکز آمار ایران ۱۳۷۵-۱۳۷۶
 • کارشناس آمارهای  صنعت خرد در  مدیریت آمارهای صنعت ومعدن، مرکز آمار ایران ۱۳۷۶-۱۳۷۸
 • کارشناس مسئول آمارهای محیط زیست در  مدیریت آمارهای صنعت ومعدن مرکز آمار ایران ۱۳۷۸-۱۳۷۹
 • معاون دفتر آمارهای صنعت و معدن، مرکز آمار ایران ۱۳۷۹-۱۳۸۲
 • مدیرکل آمارهای بازرگانی، مرکز آمار ایران ۱۳۸۲-۱۳۸۵
 • مدیرکل دفتر آموزش وخدمات مدیریت (امور اداری)، مرکز آمار ایران ۱۳۸۵-۱۳۸۷
 • مشاور معاونت طرح های آماری، مرکز آمار ایران ۱۳۸۷-۱۳۸۹
 • معاون دفتر ریاست، روابط عمومی وامور بین الملل( مسئول روابط عمومی)، مرکز آمار ایران ۱۳۸۹-۱۳۹۰
 • مدیرکل دفتر برنامه¬ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
 • مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۱۳۹۴ تاکنون

معرفی واحد

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی با هدف تأمین آمار و اطلاعات و تهیه گزارش های آماری مورد نیاز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایجاد هماهنگی در زمینه به کارگیری تعاریف، مفاهیم، طبقه بندی ها و روش های آماری استاندارد در تولید، انتشار و مستندسازی آمار و اطلاعات در سطوح واحدهای مختلف اتاق ایران و اتاق های شهرستان های کشور ایجاد شده است.

شرح اهم وظایف

 • مطالعه و بررسی در زمینه موضوعات آماری شامل روش ها، استانداردها و فناوری های نوین در فرایند تولید، انتشار تحلیل و مستندسازی آمار واطلاعات و داده های آماری
 • برنامه ریزی به منظور شناسایی مستمر نیازهای آماری فعالان اقتصادی و کاربران اتاق ایران
 • همکاری در زمینه استانداردسازی تعاریف و مفاهیم و روش های آماری مورد استفاده در اتاق ایران و اتاق شهرستان ها
 • تهیه دستورالعمل های لازم به منظور استفاده از تعاریف، مفاهیم، طبقه بندی ها و استانداردهای آماری در واحدهای اتاق ایران و اتاق شهرستان ها
 • همکاری با ارکان نظام آماری کشور (دستگاه های اجرایی) و مرکز آمار ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف به منظور گردآوری و تأمین آمارهای موضوعی مورد نیاز
 • نظارت بر فرایند تولید و انتشار آمار در سطوح واحدهای مختلف اتاق ایران و اتاق شهرستان ها
 • همکاری در ساماندهی سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی به منظور تولید آمارهای ثبتی در اتاق ایران و شهرستان ها
 • همکاری در تهیه طرح های موضوعی، نمونه گیری، آموزش، اجرای عملیات میدانی، استخراج و نظارت بر اجرای طرح های آمارگیری تأمین کننده اطلاعات مورد نیاز اتاق
 • همکاری در تهیه شاخص های اقتصادی و محاسبه شاخص های ملی مرتبط با پایش محیط کسب وکار
 • همکاری در تأمین و به کارگیری نرم افزارهای پردازش داده ها، تجزیه و تحلیل های آماری و اطلاع رسانی
 • برقراری تمهیدات لازم به منظور بهنگام سازی اطلاعات سامانه اطلاعات آماری اتاق ایران
 • ارائه گزارش های تحلیلی آماری از آمار واطلاعات جمع آوری شده در زمینه های مختلف
 • همکاری در تهیه گزارش های آماری مورد نیاز واحدهای مختلف اتاق حسب مورد
 • طراحی و انتشار سالنامه آماری اتاق ایران و همکاری در تهیه وانتشار سایر نشریات و گزارش های ادواری اتاق ایران
 • برنامه ریزی به منظور آموزش کارکنان واحدهای مختلف اتاق ایران و شهرستان ها به منظور استفاده از تعاریف، مفاهیم، طبقه بندی ها و استانداردهای آماری مورد نیاز و نحوه استفاده از سامانه اطلاعات آماری
 • همکاری در ارائه آموزش های عمومی در اتاق ایران
 • همکاری در ارائه آموزش های عمومی در اتاق ایران و شهرستان ها در خصوص افزایش سواد آماری

اهداف و برنامه ها

برنامه ها و اهداف مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در سال ۹۵

 • پیاده سازی و استقرار سامانه آماری اتاق ایران و بروزرسانی اطلاعات و آمار آن به طور مستمر
 • تشکیل کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور و پیگیری تصویب آن در شورای عالی آمار و پیگیری اجرای ماده ۶ قانون بهبود مستمر کسب وکار
 •  طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی پایش محیط کسب وکار کشور و برنامه ریزی به منظور ارائه اولین گزارش شاخص های ملی ارزیابی محیط کسب وکار بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسب وکار با همکاری اتاق های تعاون و اصناف کشور تا پایان سال ۱۳۹۵
 • اجرای طرح پژوهشی امکان سنجی محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور
 • ساماندهی چارچوب آماری پایگاه اطلاعاتی سامانه کارت هوشمند بازرگانی از طریق کدگذاری استاندارد  بین المللی کلیه فعالیت های اقتصادی ISIC.Rev4 در شناسنامه آماری اعضای اتاق
 • طراحی نشریات آماری ادواری در اتاق ایران ازجمله سالنامه آماری اتاق ایران ،بولتن های آماری و گزارش های تحلیلی و برنامه ریزی انتشار آنها از سال آینده
 • ارائه مطالب متنوع در زمینه ارتقای فرهنگ و سواد آماری از طریق پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران
 • طراحی دوره های آموزشی آماری برای کارکنان اتاق ایران و اتاق شهرستان ها و همکاری در برگزاری دوره ها
 • همکاری با سایر واحدهای اتاق در زمینه فعالیت های آماری

محصولات و خدمات

 • اطلاع رسانی در مورد آمار واطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی در قالب سامانه آماری  اتاق ایران
 • اجرای طرح پایش محیط کسب و کار و ارائه نتایج فصلی و سالانه طرح در قالب نشریات ادواری
 • انتشار سالنامه آماری اتاق ایران (در دست تهیه و انتشار)
 • انتشار نتایج  گزارش تحلیل های آماری انجام شده توسط مرکز
 • ارائه خدمات آماری به فعالان اقتصادی عضو اتاق ایران وسایر کاربران در داخل و خارج اتاق ایران
 • ارائه خدمات آموزش آماری به کارکنان اتاق های شهرستانها و  اتاق ایران
 • ترویج و اشاعه فرهنگ و سواد آماری در بین کاربران و مخاطبان مرکز آمار واطلاعات اقتصادی
 • اجرای طرح شاخص مدیران خرید و ارائه نتایج ماهانه طرح در قالب نشریات ادواری
 • اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب و کار و ارایه نتایج سالانه
 • اجرای پایش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ارایه نتایج در قالب نشریه
 • اجرای طرح رقابت پذیری جهانی در همکاری اتاق بازرگانی ایران با مجمع جهانی اقتصاد (WEF)
 • آیین نامه و دستورالعمل