اطلاعات واحد
user

سیدمحمدحسین شریعتمدار

سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

سوابق کاری

  • مدیرعامل شرکتهای سهامی زراعی در مناطق مختلف کشور (۱۳۵۷-۱۳۵۱)
  • مدیرکل کشاورزی استان فارس (۱۳۷۱-۱۳۶۳)
  • معاون وزیر در امور زراعت (۱۳۸۴-۱۳۷۱)

معرفی واحد

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل