تشکل های ملی

انجمن آرد سازان ایران

رئیس: سیدمحمدرضا مرتضوی
دبیر اجرایی: علیرضا رسولی
آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، ساختمان 211 نگین آفریقا، واحد 306
کدپستی: 1969734653
تلفن: ۸۸۸۸۸۳۶۱-۲ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۷۵۵۵۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: Ardsazan.iran@yahoo.com
وب سایت: www.ardsazaniran.ir

تاریخچه