تشکل های ملی

انجمن سنگ آهن ایران

رئیس: مهرداد اکبریان
دبیر اجرایی: سعید عسکرزاده
آدرس: تهران ، خیابان ولیعصر،خیابان بزرگمهر، پلاک 20، طبقه 4، واحد 7 ،
کدپستی: 1416934898
تلفن: 66974909 - 66974910 (021)
نمابر: 66483725 (021)
پست الکترونیکی: info@iropex.ir
وب سایت: www.iropex.ir

تاریخچه