تشکل های ملی

انجمن شرکت های ساختمانی ایران

رئیس: بهمن دادمان
دبیر اجرایی: ایرج گلابتونچی
آدرس: تهران، خيابان طالقاني، خيابان شهيد برادران مظفر (صباي جنوبي ) پلاک 86
تلفن: ۶۶۴۰۲۰۳۷ - ۶۶۴۶۹۱۰۵ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۴۶۴۰۸۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@acco.ir
وب سایت: www.acco.ir

تاریخچه