تشکل های ملی

انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

رئیس: بهزاد محقق حضرتی
دبیر اجرایی: محمد طاهری
آدرس: تهران، خيابان خردمند شمالي، خيابان ۱۸، شماره ۱۳
تلفن: ۳ - ۸۸۳۱۸۷۰۱ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۲۴۶۶۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@irapec.com
وب سایت: www.irapec.com

تاریخچه