تشکل های ملی

انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

رئیس: میراسلام تیموری
دبیر اجرایی: رضا باكري
آدرس: تهران، بزرگراه جلال ال احمد، نبش خ شهر آرا، ساختمان گلزار، طبقه ۵، شماره ۵۰۰
تلفن: ۷ - ۸۸۲۴۵۴۴۶ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۲۷۷۴۱۴ (۰۲۱)
وب سایت: www.ir-dis.org

تاریخچه