تشکل های ملی

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

رئیس: علیرضا محمدی دانیالی
دبیر اجرایی: عباس دمرچلی
آدرس: تهران، خیابان دکتر بهشتی، میدان تختی، خیابان صابونچی (مهناز سابق)، کوچه مبینی، پلاک ۸
تلفن: ۸۸۷۴۶۸۳۹ - ۸۸۷۴۴۵۷۶ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۴۴۴۶۳ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iranassociation.ir
وب سایت: www.iranassociation.ir

تاریخچه