تشکل های ملی

فدراسیون طیور ایران

رئیس: داوود رنگی
دبیر اجرایی: سید فرزاد طلاکش
آدرس: تهران، ستارخان، باقرخان، پلاک 70، واحد 4
کدپستی: 1441633751
تلفن: 66562440 (۰۲۱) - 5 خط
نمابر: 66562440 (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@ir-pf.com
وب سایت: www.ir-pf.com

تاریخچه