تشکل های ملی

انجمن کشت فراسرزمینی ایران

رئیس: محمد مهدی میرزایی
آدرس: تهران، خیابان فاطمی،میدان فاطمی،ساختمان جهاد کشاورزی،طبقه 7
کدپستی: 1415894591
تلفن: 66701441 (021)
نمابر: 66728645 (021)
پست الکترونیکی: info@overseasagriculture.ir
وب سایت: www.overseasagriculture.ir

تاریخچه