مدیران

  user

  محسن عامری

  دبیرخانه کمیته ماده 12
  user

  علی چاغروند

  مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار کمیته ماده ۱۲