معاونت اقتصادی با تهیه گزارش ها، اظهارنظرها و انجام و یا هدایت طرح های تحقیقاتی کاربردی در حوزه های اقتصادی؛ تهیه و انتشار آمار و اطلاعات درباره محیط کسب وکار کشور؛ و شرکت در جلسات‌ شوراها و کمیته های ‌مرتبط با موضوعات اقتصادی، در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی ارکان قانونی اتاق ایران و نهادهای سیاست گذار اقتصادی در کشور مشارکت می کند.