تشکل های استانی

اتحادیه صادرکنندگان تولیدات صنعتی استان اردبیل

اتاق: اردبیل
رئیس: حسين وثوقي ايراني
دبیر اجرایی: مصطفي ارمكان
آدرس: اردبيل ـ كارشناسان ـ ورودي شهرك اداري ـ پشت بانك ملي – جنب ساختمان نظام مهندسي
تلفن: 045-33742001
نمابر: 045-33742002
هیئت مدیره: حسين وثوقي ايراني، بهروز پور سليمان ، مهدي وقار، مصطفي ارمكان ، رئوف كريمي خانقاه ، خليل جباري ، محمد رضا ستار پور
بازگشت

تاریخچه