تشکل های استانی

انجمن ارگانیک ایران

اتاق: کرمانشاه
رئیس: سجاد سنجابی
دبیر اجرایی: ناصر مرادی
آدرس: كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، شماره ۵۳۵، جنب اداره تأمين اجتماعي كل
تلفن: ۳۸۲۲۸۱۵۱ - ۳۸۲۲۸۱۴۱ - ۳۸۲۵۴۵۴۶ (۰۸۳)
نمابر: ۳۸۲۲۸۱۶۱ (۰۸۳)
هیئت مدیره: سجاد سنجابی، فرشاد زندیان، حبیب اله آقازاده، امیر محمد شفیعی، فاروغ یوسفی، ناصر مرادی و مسعود شیرخانی
بازگشت

تاریخچه