تشکل های استانی

انجمن خدمات فنی و مهندسی

اتاق: سنندج
رئیس: فاروق کیخسروی بابا میری
دبیر اجرایی: محمد آوات محمدی
آدرس: سنندج، خيابان نمكي ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج
تلفن: ۳۳۲۸۴۴۵۱-۵۵ (۰۸۷)
نمابر: ۳۳۲۳۵۰۳۵ (۰۸۷)
هیئت مدیره: بهمن زارعی، ناصر نوری، حامد حسامی، فاروق کیخسروی بابا میری، محمد آوات محمدی، محمد سعید احمدپناه و شورش قوامی / بهروز قادری و مجید شاه ویسی
بازگشت

تاریخچه