تشکل های استانی

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان اردبیل

اتاق: اردبیل
رئیس: رضا قلی رضایی
آدرس: اردبیل، خیابان مقدس اردبیلی، روبروی ترمینال مسافربری، طبقه فوقانی لاستیک زربار واحد 2
تلفن: 045-33822207-8
نمابر: 045-33820773
پست الکترونیکی:
هیئت مدیره: رضا قلی رضایی، داریوش تیموری، رضا رعدی، سعید هاشمی درخشان و اصغر میرمحمدی / حسین عبداله زاده و رضا سفیدگران
بازگشت

تاریخچه