تشکل های استانی

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

اتاق: گرگان
رئیس: حسین عرب عامری
دبیر اجرایی: اسماعیل مقصود لو
آدرس: گرگان، ميدان وليعصر، خیابان شهید نامجو ، نبش كوچه هشتم
تلفن: ۳۲۲۲۹۷۹۹ (۰۱۷)
نمابر: ۳۲۲۲۰۴۰۰ (۰۱۷)
هیئت مدیره: حسین عرب عامری، علیرضا عرب یار محمدی، عبدالرحمان امان پور، سید جواد حسینی و علی اکبر جلالی
بازگشت

تاریخچه