تشکل های استانی

کانون زنان بازرگان ایران

اتاق: سنندج
رئیس: سوما عبداللهي
دبیر اجرایی: ليلا شريفي
آدرس: سنندج، خيابان نمكي ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج
تلفن: ۳۳۲۸۴۴۵۵-۵۱ - ۳۳۲۹۱۷۵۰ (۰۸۷)
نمابر: ۳۳۲۳۵۰۳۵ (۰۸۷)
هیئت مدیره: سوما عبداللهي، سرور شهابي، ليلا شريفي، پروانه نقشبندي و اسماء رنجبر
بازگشت

تاریخچه