تشکل های استانی

کانون زنان بازرگان ایران

اتاق: کرمان
رئیس: فخري اله توكلي
دبیر اجرایی: فاطمه مهرابي
آدرس: كرمان، ابتداي بلوار جمهوري، نرسیده به بیست متری نادر
تلفن: ۳۲۴۵۹۱۵۳ - ۳۲۴۴۱۰۵۸ (۰۳۴)
نمابر: ۳۲۴۵۳۴۶۵ (۰۳۴)
هیئت مدیره: فخري اله توكلي، شمسي رودباري، نازيلا ايرانمنش، سودابه بيجاري و زهرا مرتضوي
بازگشت

تاریخچه