حسین طوسی

user

حسین طوسی

سوابق کاری:

  • رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پروفیل نوین ایران
  • رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز دوره هفتم
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران
  • نایب رئیس کمیسیون فرهنگ و آمورش اقتصادی اتاق ایران
  • دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز