محسن امینی

user

محسن امینی

سوابق کاری:

  • عضو هیئت مدیره گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت زر ماکارون
  • عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان صادر کنندگان ماکارونی ایران
  • عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن جوانان ایران
  • رئیس انجمن صنفی صنعت ماکارونی
  • رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان البرز
  • عضو هیئت امناء کانون کارآفرینان استان البرز
  • عضو هیئت امناء دانشگاه جامع علمی کاربردی زر