• عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه
  • موسس و مدیر عامل تعاونی ۲۰۷۳ نخودکاران از سال ۱۳۸۰
  • سه دوره عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان دام زنده استان کرمانشاه
  • عضو هیات مدیره شورای ملی نخود ایران