• در سال ۱۳۶۷ با احداث سردخانه ۱۰۰۰ تنی در بم وارد بازار خرمای کشور شدم
  • در سال ۱۳۷۸شرکت بازرگانی نوین طعم بم را تاسیس کردیم و تلاش کردیم تغییراتی در بسته بندی خرمای بم ایجاد کنیم.
  • در سال ۱۳۸۳ سردخانه را به ۲۰۰۰ تنی ارتقا دادیم و در بعدا با ایجاد سالن بسته بندی وارد فاز بسته بندی هم شدیم.
  • اکنون به چند کشور دنیا صادرات خرما داریم.
  • مدیر عاملی شرکت تعاونی سردخانه داران شرق استان کرمان
  • دبیر اجرایی اتاق بازرگانی بم
  • عضو هیات نمایندگان اتاق بازدگانی کرمان
  • افتخار حضور در هیات مدیره چند NGOو موسسه خیریه