• عضو هیأت مدیره شرکت مس سونگون سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۵
  • عضو هیأت مدیره شرکت ساختمانی زیباسازان    سالهای ۱۳۷۴– ۱۳۷۳
  • رئیس هیأت مدیره شرکت ساختمانی کرمانیان ازآذرماه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
  • عضو هیأت مدیره شرکت هام ایرانیان    ازآذرماه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
  • عضو هیأت مدیره شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان ازآذرماه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
  • رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن  کارکنان مس تهران وساخت ۹۰ واحد در تهران سالهای ۱۳۸۱تا ۱۳۸۳
  • عضو هیئت مدیره شرکت جهان فولاد سیرجان ازبهمن ماه ۸۸ تاکنون
  • رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی  شرکت زرینه مس از آبان ماه ۱۳۸۹- ۱۳۹۱
  • رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پسته ایرانیان