• فوق لیسانس مدیریت بازرگانی بین الملل
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ۳ دوره
  • رئیس کمیسیون گردشگری اتاق سنندج دوره هفتم
  • نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران دوره هفتم و هشتم
  • رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی شاناگشت
  • عضو هیئت مدیره شرکت طلایه داران معدن کردستان
  • عضو هیئت مدیره خانه معدن کردستان
  • رئیس شورای اسلامی شهرستان قروه دوره چهارم
  • نایب رئیس شورای اسلامی استان کردستان دوره چهارم
  • مجری اعزام و پذیرش هیئت های تجاری اتاق های بازرگانی سراسر کشور