• رییس هیأت مدیره هلدینگ ابوقداره
  • رییس هیأت مدیره شرکت خودکفایی صنعتی استان فارس
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس از دوره پنجم تا هشتم
  • عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی فارس در دوره هفتم و هشتم