• مدیر و موسس شرکت ابریشمی (وارد کننده انواع نخ، کنف ، الیاف اکریلیک)
  • تاسیس دفتر در کشورهای صادرکننده مواد اولیه فرش ماشینی
  • شرکت در نمایشگاه دموتکس بطور متوالی