• مدیرعامل شرکت تعاونی درودگران استان قزوین
  • مدیرعامل و نایب رئیس اتحادیه تعاونی های درودگران ایران
  • رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی نما چوب البرز
  • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی پاتیرا
  • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت صادرات پاتیرا
  • دبیر و عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان قزوین
  • عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی