• مدیریت امور بنیاد مهاجرین استان خوزستان
  • مدیریت امور بنیاد مهاجرین استان بوشهر
  • مدیر صندوق حمایت از فرصت های شغلی استان خوزستان
  • مدیرعامل تعاونی مرزنشینان شهدای آبادان
  • مدیرعامل شرکت تصویربرداری پیام سلامتی آبادان mri
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی آبادان