• مدیر عامل شرکت اتحادیه خدمات تولیدکنندگان فرش ماشینی از سال ۱۳۷۷تا کنون
  • مدیر عامل شرکت کاشان راه و فرش ماشینی رنگین کمان
  • شهردار کاشان در دو دوره قبل و بعد از انقلاب
  • عضوهیئت مدیره خیرین مسکن ساز
  • عضوهیئت مدیره موسسه خیریه حمایت از زندانیان