• رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان (کانی غیر فلزی استان قزوین ، کاشی و سرامیک تزیینی کشور)
  • نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کشور و نایب رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین
  • عضو هیأت مدیره اتاق ایران و اسپانیا
  • مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع سرام آرا
  • عضو هیأت مدیره و مدیر شرکت کاشی پارس
  • رئیس هیأت مدیره شرکت لامپ الوند
  • رئیس هیأت مدیره شرکت سردان
  • رئیس هیأت مدیره شرکت مقصودان
  • رئیس هیأت مدیره شرکت چینی البرز
  • رئیس هیأت مدیره شرکت انوار شفق