• از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۶۰ رئیس اداره قند و شکر بروجن
  • از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ مدیرکل قند و شکر استان چهارمحال و بختیاری
  • از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ مدیر منطقه ایران گاز چهار محال و بختیاری
  • از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۱ مدیرعامل شرکت تشگاز
  • در حال حاضر رئیس هیأت مدیره شرکت تشگاز
  • شش دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق شهرکرد
  • چهار دوره نایب رئیس اتاق شهرکرد