• مدیرعامل شرکت پژوهان روی کارند
  • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان
  • عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران
  • بازرس اتاق بازرگانی ایران- هند
  • عضو هیات موسس و بازرس هفت باغ مهربانی سالمندان زنجان
  • عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران- ترکیه/ایران- روسیه/ایران – کانادا