• مدیرعامل کارخانه پاک نسیم گلستان و پرورش دهنده ماهیان گرم آبی
  • صادرکننده مصالح ساختمانی به آسیای میانه
  • کارخانه توسعه کشاورزی و دامپروری پاک نسیم