• ۷ سال مدیرعامل شرکت پارسان دی سمبل (تولید و صادرات خرما)
  • ۳ سال مدیر عامل شرکت آرین میلان
  • صادر کننده نمونه استان ۶ سال
  • عضو هیات نمایندگان دوره هشتم و نهم اتاق کرمان
  • رییس کمیسیون کسب و کار اتاق کرمان