• عضو هیات نمایندگان دوره هفتم و هشتم اتاق ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
  • نایب رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران سال های ۹۰ و ۹۱
  • عضو و مشاور عالی کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق ایران در سال های ۹۲و ۹۳
  • رئیس کمیسیون گردشگری، خدمات و حمل و نقل اتاق کرمان
  • عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان) با بیش از ۱۸۰و نماینده هیات رئیسه عضو (اتاق بازرگانی مشترک در کمیته فنی راهکارهای توسعه مبادلات اقتصادی و بازرگانی ایران، کرمان و عمانمدیر مسئول فصلنامه های گردشگری کرمان، قالی و صنایع دستی مشاور مدیریت، بهره وری، سرمایه گذاری و اقتصادی عضو سابق هیات مدیره انجمن بهره وری ایران رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های یزد، هرمزگان، کرمان) تا مهر ۱۳۸۳
  • مدیر نمونه جشنواره شهید رجایی در هر یک از استان های مذکور