• رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل استان گلستان
  • مدیرعامل حمل و نقل بین المللی شادمان گرگان