• مدیر شامل شرکت سنگ شکن کی کی قشم
  • مدیر عامل سنگ شکن و بتن آماده نجم خراسان شمالی