• صادرکننده رشته صنایع دستی (گلیم –فرش- سفال شیشه ای)  از سال ۱۳۷۱ به کشورهای ایتالیا-کانادا-هلند
  • عضوهیات نمایندگان دوره قبل اتاق همدان